Onlaýn işiňizi gülläp ösmek üçin ýazgylary, alt teksti we düşündirişleri nädip ulanmalydygy barada semalt maslahatlary

Web neşir etmek barada aýdylanda, suratlaryň ähmiýetini ýitirip bolmaz. Onlaýn kampaniýa başlamak, goşmaça bir minut wagtyňyz hakyky myhmanlary getirip biler we okyjylaryňyzyň ünsüni tutuşlygyna özüne çekip biler. Mazmunyňyza özüne çekiji şekilleri goşmak, ulanyjynyň gatnaşygyny we tejribesini ýokarlandyrmakda aýrylmaz rol oýnaýar. WordPress web neşirçilerine mazmunyna özüne çekiji şekilleri goşmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem, metadata düşündirişlerini, ýazgylary we şekilleri ulanmak arkaly diňleýjileriňizi ýeterlik derejede çekmek, web neşir edilende iň möhümdir. Bu ýerde, “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jeýson Adler size aşakdaky WordPress aýratynlyklaryna göz aýlamagy teklip edýär:

Tionazgy

Web neşirine gezek gelende, ýazgylar esasan suratlaryň aşagynda görkezilýär. Şeýle-de bolsa, ýazgynyň ýerleşdirilmegi neşirçiniň ulanýan mowzugyna baglydyr. Döredilen her ýazgy, beýlekilerden tapawutlanmaly belli bir ýazgyny öz içine alýar. WordPress barada aýdylanda, gysga kodlary ulanmak arkaly ýazgylar goşulýar. Wizual redaktordaky ýazgylar bilen şekilleri göçürmek birneme aladaly. Tionsazgylary göçürmek üçin, goýlan koddan muny etmeli bolarsyňyz. Web neşir edilende ýazgylaryň ähmiýetini äsgermezlik edip bolmaz. WordPress ýazgylarynda HTML baglanyşyklaryny hem ulanyp boljakdygyny bellemek.

Ady

Mazmun marketinginde bir at aýrylmaz rol oýnaýar. Ady goşma ýazgynyň nämäni aňladýandygyny kesgitleýär. Neşirýatçy hökmünde, galereýa faýllaryňyzda degişli maglumatlary ýa-da suratlary gözlemek üçin ady ulanyp bilersiňiz. Suratlara at atributlaryny goşmak üçin surat jikme-jiklikleriniň aşagyndaky ösen wariantlary ulanyň.

Alt tekst

Alt Text, esasan web neşirçileri tarapyndan ulanylmaýan başga bir goşundy jikme-jigi. Mazmun marketingi barada aýdylanda, Alt Attribute ulanylmaly däldir. Alt Tekst, surat açylmasa görkezilýär. WordPress-de Alt Text-iň ulanylmagyny düzgünleşdirýän düzgünler. Şekil bezeg maksady bilen birikdirilen bolsa, suratyň alt belligi boş galdyrylyp bilner. Surat aragatnaşyk üçin niýetlenen bolsa, Alt Tekst neşirçiniň iberen mazmunyny doly suratlandyrmalydyr.

Eger bir baglanyşykda bir şekil bar bolsa, Alt Attribute baglanyşygy düşündirişi neşir ediji hökmünde suratlandyrmaly; düşündiriş, ulanmagy hiç haçan sypdyrmaly däl aýratynlykdyr. Mümkin bolan myhmanlaryňyzyň biri goşma poçta sahypasyna bassa, myhman uzyn düşündirişiňizi we mowzugyňyzy görmelidir. Düşündiriş ulanyp neşir edýänler HTML formatyny ulanyp, ýazgylaryny aňsat nawigasiýa üçin dizaýn edip bilerler. Metadatanyň web neşirine edýän täsiri Alt Attributes, ýazgylar, düşündirişler we atlar esasan web neşirçileri tarapyndan ulanylmaýan aýratynlyklardyr. Metadata onlaýn kampaniýaňyzyň görnükliligini ýokarlandyrýar, tejribäňizi artdyrýar, şeýle hem gatnaşygy güýçlendirýär. Mysal üçin, Google-da WordPress şekilini goşmak, algoritmlerde ýokary derejäni döredip biler. Munuň öwezine ýerli myhmanlar siziň kompaniýaňyza netijeli ýüz tutup bilerler. Goşundy jikme-jiklikleriniň ähmiýetine we WordPress-iň metadatalary we ýazgylary nähili ulanýandygyna düşünmek zerur şertdir. Goşundy jikme-jiklikleri web neşir edilende hem hasaba alynmaýar we ulanylýar. Ulanyjylaryň tejribesini we gatnaşygyny ýokarlandyrmak üçin suratlar kampaniýasy üçin alt atributlaryny, metadatalary, ýazgylary we düşündirişleri dogry düzüň

mass gmail